Pieczątki dla pielęgniarek i położnych powinny zawierać nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje i numer prawa wykonywania zawodu.